Projektne aktivnosti

Odabir reprezentativnih lokacija na kojima će biti instalirani multisenzorski instrumenti temeljit će se na procjeni, obradi i prikazu stanja u istraživanom području koristeći postojeće baze podataka o kvaliteti površinskih i podzemnih voda te tlu, ali i drugih relevantnih hidrogeoloških i  geokemijskih mjerenja i dokumentacije. 

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Prikupljanje i analiza postojećih hidrogeoloških podloga/podataka
 • Prikupljanje i analiza dostupnih geokemijskih pokazatelja o kvaliteti površinskih i podzemnih voda
 • Formiranje jedinstvene baze podataka o pedološkim značajkama tla istraživanog područja, temeljeno na pedološkim i geokemijskim promjenama u tlu tijekom višegodišnjeg monitoringa
 • Statistička obrada podataka i izračun trendova promjene pokazatelja potrebnih za modeliranje učinaka klimatskih promjena

Neposredni rezultat aktivnosti

 • Formirana jedinstvena baza podataka o kvaliteti površinske vode,  podzemne vode i tla
 • provedena statistička i hidrogeološka analiza s ciljem identifikacije pokazatelja koji mogu najbolje opisati procese pridružene učincima klimatskih promjena, u ovom slučaju procese intruzije mora, zaslanjivanje vode i transport soli i hranjivih tvari u sustavu voda-tlo-biljka

Info-dan održat će se s ciljem upoznavanja dionika i šire javnosti s mogućnostima proizašlim provedbom istraživačkih aktivnosti projekta i pružanja smjernica zainteresiranim dionicima. 

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Planiranje programa info-dana
 • Sve organizacijske aktivnosti kao što su upućivanje poziva za sudjelovanje (izrada pozivnica) dionicima i potencijalno zainteresiranoj javnosti

Neposredni rezultat aktivnosti: 

 • Održan info dan

Rasprava problema s dionicima odnosno krajnjim korisnicima rezultata je ključna za uspješnost i održivost projekta. Takve rasprave moraju se održati u obliku foruma i moraju biti dostupne za sudjelovanje šire zainteresirane javnosti, a posebno medija. To će se odraziti ne samo na poboljšanje outputa projekta nego i na moguće širenje primjenjivosti metodike razvijene u projektu i na druge agro-okolišne probleme. Održavanje foruma znači održavanje sastanaka zainteresiranih dionika, ali i otvorenost za širu zainteresiranu javnost, raspravu o ključnim problemima, kratke edukativne radionice i objave za medije.

Neposredni rezultat aktivnosti: 

 • Održan forum u svrhu promidžbe i objave dostignuća dionicima i široj javnosti u zadnjoj godini projekta  

Temeljem rezultata aktivnosti „Hidrogeološka i geokemijska analiza postojećih podataka na definiranom projektnom području“ bit će odabrane reprezentativne lokacije za instaliranje multisenzorskih automatiziranih postaja za mjerenje kvalitete vode. Aktivnost će uključivati sve potrebne istražno hidropedološke radove: rekognosciranje terena, otvaranje i obradu pedoloških jama i prikupljanje kompozitnih uzoraka tla. Uzorci tla koji će biti uzeti tijekom terenskih istraživanja u laboratoriju će biti ispitani na pokazatelje relevantne za projekt. 

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Izbor dvije lokacije monitoringa površinskih i podzemnih voda, te tla
 • Istražni hidropedološki radovi za detaljnu karakterizaciju značajki odabranih lokacija primijenjenog istraživanja
 • Administrativne aktivnosti za nabavu i instalaciju mjerne opreme

Neposredni rezultat aktivnosti: 

 • Odabrane i uspostavljene reprezentativne lokacije monitoringa, provedeni istražni hidropedološki radovi

Multisenzorske sonde instalirat će se na 4 lokacije, dvije će biti u otvorenim kanalima (površinske vode), a dvije u piezometrima do 4 m dubine (podzemne vode). Uz piezometre u koje će biti postavljena multiparametarska sonda za podzemne vode, u tlo će biti postavljeno više senzora za praćenje stanja tla u rizosferi. Time će se moći pratiti pokazatelji u tlu potrebni za modeliranje utjecaja klimatskih promjena. Podaci s automatske meteorološke stanice koristit će se za prikupljanje klimatskih podataka sa svrhom povezivanja klime na promjenu dinamike i kemizma površinskih i podzemnih voda. Nadalje, klimatski podaci bit će dostupni i poljoprivrednim proizvođačima kako bi mogli pravilno primijeniti navodnjavanje svojih kultura sukladno potrebama i danim uvjetima stanja vode koju imaju na raspolaganju. Dakle, sustav motrenja koji se planira složen je modularno. 

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Nabava opreme za instalaciju piezometara do dubine 4 m
 • Nabava multisenzorskih sondi za monitoring površinskih i podzemnih voda visoke vremenske razlučivosti za dvije reprezentativne lokacije 
 • Nabava multiparametarskih senzora za monitoring tla na dvije reprezentativne lokacije
 • Nabava automatske agrometeorološke stanice za prikupljanje klimatskih parametara
 • Nabava vodomjerene stanice s beskontaktnim radarskim senzorima za brzinu površinske vode i razine vode s cloud softverom za prikaz mjerenja i upravljanje stanicama

Neposredni rezultat aktivnosti

 • Nabavljena oprema za automatski monitoring vode, tla i meteoroloških prilika visoke vremenske razlučivosti i vodomjerene stanice slijedeći zakonski propisane procedure

Uspostava postaje monitoringa je tehnički zahtjevan proces za koji je potrebno provesti veći broj aktivnosti.

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Instalacija piezometara
 • Instalacija i kalibracija multiparametarskih sondi na dvije mikrolokacije površinskih i podzemnih voda 
 • Instalaciju multiparametarskih senzora za tlo na dvije mikrolokacije
 • Instalacija automatske agrometorološke stanice
 • Instalacija vodomjerene stanice 
 • Provedba probnih mjerenja

Neposredni rezultat aktivnosti: 

 • Instalirana oprema za automatski monitoring visoke vremenske razlučivosti

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Priprema virtualnog stroja na Carnet-ovoj virtualizacijskoj platformi
 • Oblikovanje i izgradnja baze podataka
 • Oblikovanje i izgradnja web sučelja za administraciju sustava
 • Izrada poslužiteljske komponente koja TCP/IP protokolom prihvaća podatke s mjernih stanica i periodički provjerava je li neka od mjernih stanica ili neki od njezinih senzora izvan funkcije
 • Oblikovanje i izgradnja javnog korisničkog dijela

Neposredni rezultat aktivnosti: 

 • Uspostavljena hardversko-softverska infrastruktura koja uključuje bazu podataka, monitoring te administriranje i prikaz svih relevantnih podataka u sustavu.

Validacija automatskog monitoringa površinske i podzemne vode i tla provest će se standardnim terenskim i laboratorijskim postupcima, a kontrola će se provoditi minimalno svakih 6 mjeseci kalibracijskim otopinama prema uputama proizvođača.

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Uzorkovanje površinske i podzemne vode s lokacija na kojima se provodi automatski monitoring
 • Fizikalno-kemijske analize određenih parametara uzoraka vode na lokaciji, korištenjem kalibrirane multiparametarske sonde
 • Fizikalno-kemijske analize uzoraka vode u laboratoriju, s naglaskom na glavnim anorganskim komponentama morske vode: ph, Na+, Cl, Ca2+, Mg2+, Sr2+, SO42-, K+, HCO3
 • Kemijska analiza mikrokomponenata vode (u laboratoriju) koji su indikatori antropogenog utjecaja (poljoprivreda): teški metali, fosfati, nitrati, amonijak, organska tvar
 • Uzorkovanje tla do 1 m dubine u slojevima po 25 cm
 • Fizikalno-kemijske analize uzoraka tla u laboratoriju, pokazatelja koji su indikatori procesa zaslanjivanja tla i antropogenog utjecaja
 • Obradu rezultata kemijske analize i analize dobivene kalibriranom multisenzorskom sondom te korelaciju dobivenih vrijednosti s automatskim monitoringom

Neposredni rezultat aktivnosti: 

 • Validiran i kontroliran uspostavljeni automatski monitoring
 • Procjena ekološkog i antropogenog doprinosa stanju vode

Niz podataka prikupljeni postojećim monitoringom bit će podvrgnut statističkoj obradi da bi se procijenila prostorna i vremenska varijabilnost kvalitete vode na različitim lokacijama motrenja.

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Izradu vremenskog i prostornog modela rizika zaslanjivanja površinskih i podzemnih voda
 • Predviđanje trendova zaslanjivanja površinskih i podzemnih voda
 • Procjenu/kvantifikaciju dominantno prirodnih procesa kao što je intruzija mora i dominantno antropogenih procesa kao što je pritisak na vode iz poljoprivrede, u prvom redu ispiranje hranjiva

Neposredni rezultat aktivnosti: 

 • Izrađeni modeli vremenskog i prostornog rizika zaslanjivanja
 • Izrađeni trendovi zaslanjivanja
 • Identifikacija dominantnih utjecaja na prostornu i vremensku varijabilnost voda

Na istraživanom području doline Neretve postoji dugotrajni monitoring (10 godina) na temelju kojeg će se kreirati baza podataka o stanju poljoprivredne proizvodnje, klimatskim parametrima, tlu i kvaliteti vode. Primjenom numeričkog modeliranja na temelju ulaznih parametara o tlu, klimi i kvaliteti vode moći će se napraviti procjena vodnog režima na odabranim lokacijama i izraditi konceptualni model pronosa soli u tlu. Senzori će omogućiti kontinuirano motrenje količine vode u tlu i zaslanjenost na više dubina te razine podzemnih voda u visokoj vremenskoj rezoluciji uz mogućnost pristupa podataka off-site (cloud) u svakom trenutku. Rezultati monitoringa i simulacija će biti povezani s poljoprivrednim aktivnostima i sukladno tome će se preporučiti mjere gospodarenja u skladu s očekivanim utjecajima klimatskih promjena na području Neretve. 

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Izradu prognostičkog modela pronosa soli u nesaturiranoj zoni tla na odabranim lokacijama temeljem prikupljenih desetogodišnjih podataka
 • Analizu dobivenih rezultata aktualnog monitoringa visoke vremenske razlučivosti (tlo, voda) i prognostičkih simulacija uz pripremu podloga za buduća detaljnija znanstvena istraživanja

Neposredni rezultat aktivnosti: 

 • Procijenjen utjecaj klimatskih promjena na pronos (ponašanje) soli u tlu i hidrologiju (vodni režim) tla temeljem rezultata prognostičkog modela
 • Predložena moguća rješenja zaštite voda

 

Istraživanje stavova poljoprivrednika o načinima prilagodbe proizvodnji izraženom riziku zaslanjivanja vode i tla jest aktivnost kojom će se utvrditi utjecaj rizika zaslanjivanja vode i tala u dolini Neretve na ekonomska obilježja poljoprivredne proizvodnje i poslovanje povezanih djelatnosti u lance hrane. Za ocjenu je potrebno razviti ekonomski model poljoprivredne proizvodnje na području doline Neretve. Ulazni parametri modela jesu trenutna struktura proizvodnje i parametri prinosa, cijena i troškovi prevladavajućih poljoprivrednih kultura. Kroz scenarije različitih stupnjeva zaslanjenja i vjerojatnosti njihove pojave (sa i bez projekta), simulirat će se utjecaj rizika na ekonomiku poljoprivredne proizvodnje.

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Procjenu utjecaj projekta na neke od osnovnih društvenih pokazatelja (smanjenje depopulacije ruralnog prostora i ulaska mladih osoba u aktivno bavljenje poljoprivredom)
 • Ocjenu utjecaja projekta na opseg i strukturu poljoprivredne proizvodnje, te neizravno na ostanak u poljoprivredi i ruralnom prostoru

Neizravni rezultat aktivnosti: 

 • Ocjenjen utjecaj klimatskih promjena na promjene agroekosustava doline Neretve s ekonomskog motrišta prema rezultatima provedene ekonomske analize na promatrano područje istraživanja
 • Ocjenjen utjecaj klimatskih promjena sa sociološkog motrišta prema rezultatima ekonomskog modela i provedene ankete na promatrano područje istraživanja

Na istraživanom području doline Neretve postoji dugotrajni monitoring (10 godina) na temelju kojeg će se kreirati baza podataka o stanju poljoprivredne proizvodnje, klimatskim parametrima, tlu i kvaliteti vode. Primjenom numeričkog modeliranja na temelju ulaznih parametara o tlu, klimi i kvaliteti vode moći će se napraviti procjena vodnog režima na odabranim lokacijama i izraditi konceptualni model pronosa soli u tlu. Senzori će omogućiti kontinuirano motrenje količine vode u tlu i zaslanjenost na više dubina te razine podzemnih voda u visokoj vremenskoj rezoluciji uz mogućnost pristupa podataka off-site (cloud) u svakom trenutku. Rezultati monitoringa i simulacija će biti povezani s poljoprivrednim aktivnostima i sukladno tome će se preporučiti mjere gospodarenja u skladu s očekivanim utjecajima klimatskih promjena na području Neretve. 

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Izradu prognostičkog modela pronosa soli u nesaturiranoj zoni tla na odabranim lokacijama temeljem prikupljenih desetogodišnjih podataka
 • Analizu dobivenih rezultata aktualnog monitoringa visoke vremenske razlučivosti (tlo, voda) i prognostičkih simulacija uz pripremu podloga za buduća detaljnija znanstvena istraživanja

Neposredni rezultat aktivnosti: 

 • Procijenjen utjecaj klimatskih promjena na pronos (ponašanje) soli u tlu i hidrologiju (vodni režim) tla temeljem rezultata prognostičkog modela
 • Predložena moguća rješenja zaštite voda

 

Jedan od ciljeva ove aktivnosti je postavljanje istraživanja utjecaja zaslanjenja na prirod i kakvoću plodova mandarine. 

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Odabir i obilazak referentnih lokacija za uzorkovanje plodova mandarine, odabir sorata za istraživanje i prikupljanje podataka o referentnim voćnjacima
 • Istraživanje priroda i kakvoće plodova mandarine na odabranim lokacijama

Neizravni rezultat aktivnosti: 

 • Odabrana najmanje dva voćnjaka i najmanje jedna sorta po voćnjaku
 • Prikupljeni početni podaci o voćnjacima, klimi i tlu
 • Ispitana učinkovitost agro-tehničkih mjera s agronomskog motrišta praćenjem prinosa odabranih kultura i kakvoće plodova
 • Prikupljeni, analizirani i interpretirani podaci o djelovanju zaslanjenja na prirod i kakvoću plodova mandarine na odabranim lokacijama
 • Donesene preporuke o agro i pomotehničkim mjerama za izbjegavanje nepovoljnog djelovanja zaslanjenja
 • Napisano jedno izvješće o djelovanju zaslanjenja na prirod i kakvoću plodova mandarine i preporukama o agro i pomotehničkim mjerama za izbjegavanje nepovoljnog djelovanja zaslanjenja u dolini rijeke Neretve.

Učinkovitosr agro-tehničkih mjera prilagodbe na temelju preporuka razvijene aplikativne platforme ocijenit će se primjenom cost-benefit analize. U odnos će se staviti dodatni troškovi, nastali kao posljedica prilagodbe i dodatne koristi. Pri tome će se pratiti dodatna ulaganja i proizvodni troškovi, odnosno koristi u obliku povećanja prinosa i kvalitete proizvoda. 

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Određivanje razine dohotka od poljoprivrede sa i bez primjene mjera prilagodbe te određivanje visine poljoprivrednog dohotka po pojedinoj proizvodnji i hektaru (na temelju rezultata cost-benefit analize)
 • Izračun dohodak poljoprivrednog gospodarstva uspoređujući korišteno poljoprivredno zemljište po poljoprivrednom gospodarstvu na promatranom području i strukturu proizvodnje sa i bez projekta
 • Ocjenu potencijala zadržavanja broja stanovnika u ruralnom prostoru i aktivnost uključivanja mladih u poljoprivredu kao jednog od prioriteta Zajedničke poljoprivredne politike, na temelju izračuna visine dohotka

Neposredni rezultat aktivnosti: 

 • Ocijenjen utjecaj klimatskih promjena sa sociološkog motrišta prema rezultatima ekonomskog modela i provedene ankete na promatrano područje istraživanja
 • Ispitana učinkovitost agro-tehničkih mjera s ekonomskog motrišta prema rezultatima cost-benefit analize

Obzirom da interesi poljoprivrednih proizvođača utječu i na smjernice poljoprivredne politike, što najčešće ne prati trendove održivog gospodarenja poljoprivrednim područjima, nije dovoljno samo uskladiti očekivanja poljoprivrednih proizvođača, već treba kroz adekvatno informiranje i educiranje razvijati interes proizvođača za primjenom mjera gospodarenja koje će pridonijeti očuvanju prirodnih resursa Donje Neretve. 

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Ispitivanje i praćenje posljedica na procese u tlu i parametre plodnosti tla
 • Uzorkovanje rizosfernog sloja tla, ispitivanje fizikalnih i kemijskih pokazatelja prije i tijekom  primjene agro-tehničkih mjera sukladno razvijenoj platformi

Neposredni rezultat aktivnosti: 

 • Ispitana učinskovitost agro-tehničkih mjera prilagodbe s ekološkog motrišta na temelju rezultata ispitivanja fizikalnih i kemijskih pokazatelja tla

Glavni cilj procjene rizika od zaslanjivanja je kvantificirati utjecaj na vegetaciju (smanjenje prinosa) koji može nastati uslijed zaslanjivanja tla u određenom okolišu. Postupak procjene rizika od zaslanjivanja tla na području istraživanja bit će temelj na probabilističkom pristupu (indikatorski kokriging i faktorski kokriging). Za karakterizaciju rizika od zaslanjivanja tla bit će odabrane primarne varijable (pokazatelji zaslanjenosti tla) te pomoćne varijable (načina korištenja tla i varijabla udaljenosti od mora)

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Određivanje najranjivijih područja unutar istraživane regije 
 • Kartiranje rizika zaslanjivanja tla na temelju postojećih mjerenja stupnja zaslanjenosti tla.

Neposredni rezultat aktivnosti: 

 • Izrađena i na web stranici projekta objavljena digitalna karta najranjivijih područja unutar istraživanog područja.

Cilj ove aktivnosti je osigurati za poljoprivredne proizvođače dostupnu bazu podataka u kojoj će biti prikazane dominantne poljoprivredne kulture nas istraživanom području, a sukladno: 1) rezultatima procjene rizika tla i vode i 2) preporukama o graničnim vrijednostima stupnja zaslanjenosti tla / voda (FAO smjernice). Baza podataka bit će dostupna na web stranici projekta

Istraživačka skupina je organizirana tako da se omogući multidisciplinarnost u primijenjenim istraživanjima. Provedene istraživačke aktivnosti rezultirati će objavom najmanje tri znanstvena rada u znanstvenim časopisima visokog odjeka, a koja će biti vezana uz praćenje i /ili prilagodbu klimatskim promjenama i/ili u podruju istraživanja u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmog nacionalnog izvješća. Na takav način omogućit će se dostupnost i vidljivost rezultata široj javnosti. U tu svrhu rad će se objaviti u časopisima koji imaju otvoren pristup za širu javnost. Istraživačka skupina će objaviti i najmanje dva rada u stručnim časopisima iz područja upravljanja vodama i/ili poljoprivrede. Članovi istraživačkog tima prezentirat će radove s rezultatima provedenih primijenjenih istraživanja na međunarodnim  znanstvenim konferencijama u svrsi jačanja stručnog znanja i razmjene iskustava. 

Neposredni rezultat aktivnosti:

 • Objavljena najmanje tri znanstvena rada u časopisima visokog odjeka
 • Objavljena najmanje dva radu u stručnim časopisima ili portalima
 • Više radova prezentirano na renomiranim međunarodnim znanstvenim konferencijama s međunarodnom recenzijom.

Korisnici rezultata projekta moraju biti upoznati s pristupanjem web platformama, izradi korisničkih računa i dostupnosti podataka. Putem panel rasprava bit će im prikazana struktura informacijskog sustava, način izrade korisničkog računa i postupci za pristupanje podacima. Tijekom panel rasprave bit će ponuđena i edukacija o korištenju sustava. 

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Organizacijske aktivnosti za panel raspravu koje uključuju dogovor termina, mjesto održavanja, izradu pozivnica, snimanje, predstavljanje vizualnog identiteta projekta, izradu stručnog materijala/podloga i drugih potrebnih materijala
 • Provedbu panel rasprave
 • Edukaciju o dostupnosti materijala s rasprave i drugih edukativnih aktivnosti korisnicima putem web platforme
 • Izradu korisničkih računa dionicima upravljanja sustava
 • Izradu korisničkih računa dionicima korištenja sustava

Neposredni rezultat aktivnosti: 

 • Održana panel rasprava s dionicima o izradi korisničkih računa
 • Izrađeni korisnički računi dionicima upravljanja sustava i dionicima korištenja sustava

 

Aktivnost podrazumijeva izradu Korisničkih uputa za dionike u projektu te edukaciju.

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Radni sastanak s Ministarstvom poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u svrhu poboljšanja kvaliteta uputa
 • Objavu Korisničkih uputa za dionike korištenja sustava na web stranici projekta
 • Edukaciju dionika upravljanja sustava
 • Edukaciju dionika korištenja sustava
 • Anketiranje dionika o zadovoljstvu provedene edukacije

Neposredni rezultat aktivnosti: 

 • Provedena edukacija za dionike
 • Prikupljeni podaci ankete o zadovoljstvu provedene edukacije

Svaka aktivnost edukativnog tipa bit će označena logom projekta odnosno označen izvor financiranja. Materijal će se proizvoditi sukcesivno tijekom provedbe projekta sukladno dinamici realiziranih aktivnosti.

Edukativni materijal bit će dostupan online. Bit će izrađen edukativni video materijal u izradi kojeg će sudjelovati istraživački tim i dionici projekta, a koristit će se u podizanju svijesti šire javnosti te kao dodatni nastavni materijal u prediplomskim i/ili diplomskim predmetima koji obrađuju neke od ranjivih područja/sektora ili drugom programu cjeloživotnog učenja. Dugogodišnje uspješno nastavno iskustvo suradnika na projektu koji izvode nastavu u području poljoprivrede i zaštite okoliša na Sveučilištu u Zagrebu i kao gostujući profesori na uglednim svjetskim sveučilištima bit će iskorištena tako da novo izrađeni edukativni sadržaji vezani za utjecaj klimatskih promjena na agroekosustav budu iskorišteni i kao podloga za izradu programa cjeloživotnog obrazovanja u tom području.

Upravljačku strukturu projekta čine Upravljački tim (voditelj projekta, koordinator projekta i novozaposlena osoba) te Istraživački tim. Upravljački tim će nadzirati financijsku i kvalitativnu provedbu projekta na redovitim sastancima svakih mjesec dana. Osim toga, Upravljački tim će organizirati redovite sastanke i sa svim Partnerima u projektu svaka tri mjeseca. Sastanci će se obavljati s ciljem nadzora nad provedbom projektnih aktivnosti te radio koordinacije aktivnosti prema vremenskom planu, nadzora financijskih izdataka i identifikacije potencijalnih problema i prije nego što se oni dogode. Projektni tim će nadzirati i aktivnosti diseminacije i vidljivosti EU projekta u koordinaciji s ostalim istraživačkim osobljem na projektu. Na osnovi izvještaja sa sastanaka i provedenih aktivnosti, regularni izvještaji o tijeku projekta će se podnositi Ugovornom tijelu u skladu s rokovima definiranim u potpisanom Ugovoru o sufinanciranju projekta. 

Vanjska revizija je također predviđena aktivnost kojom će se angažirati vanjski revizor za projekte financirane iz EU sredstava. Svrha revizije EU projekata je potvrda da su svi troškovi nastali na projektu uistinu nastali u svrhu provedbe projekta, da su predviđeni u proračunu projekta, te da su u skladu s kriterijima prihvatljivosti troškova koje propisuje EU.

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Održavanje internih sastanaka Upravljačkog tima 
 • Održavanje sastanaka Istraživačkog tima 
 • Pripremu izvješća o napredovanju projekta (prema Ugovoru)
 • Pripremu financijskih izvješća (prema Ugovoru)
 • Pripremu završnog izvješća projekta
 • Provedenu internu reviziju projekta
 • Provedene horizontalne mjere na projektu

Obzirom na opsežnost planiranih aktivnosti te očekivanom znanstvenom doprinosu projekta nekoliko je očekivanih koristi od angažiranja/zapošljavanja na projektu asistenta/doktoranda. Osim zahtjevnosti u administriranju projekta, očekivani rezultati istraživanja mogu biti primijenjeni u izradi doktorske dizertacije zaposlenog doktoranda što može također biti značajan doprinos održivosti projekta, ali i širenju i primjeni znanja stečenih aktivnostima na projektu. 

Predviđene aktivnosti uključuju:

 • Raspisivanje javnog natječaja za izbor kandidata
 • Imenovanje povjerenstva za odabir kandidata
 • Administrativnu provjeru/selekciju kandidata
 • Provedbu postupka zapošljavanja

Neposredni rezultat aktivnosti: 

 • Asistent/doktorand nakon provedenog zakonski propisanog postupka

Ova aktivnost predviđa izradu web stranice projekta te korisnički račun na nekoj od društvenih mreža. Web stranica projekta jedan je od alata kojim će se omogućiti dostupnost, vidljivost i održivost rezultata projekta. Samim time, nužan je adekvatan dizajn stranice prijateljski orijentiran različitim korisnicima. Web stranica će se koristiti i kao alat edukacije dionika projekta. Na njoj će biti dostupne sve novosti vezane za provođenje projektnih aktivnosti, različiti neposredni rezultati projekta: korisničke upute, digitalne karte, baze podataka dominantnih poljoprivrednih kultura istraživanog područja s obzirom na osjetljivost na zaslanjivanje i potencijalni gubitak prinosa u dati agroekološkim uvjetima. 

Kroz cijelo razdoblje projekta provodit će se aktivnost informiranja i vidljivosti. Informacije o aktivnostima projekta bit će dostupne na internetskim stranicama projekta. Predviđena je izrada tiskanih promotivnih alata: brošura, plakata te roll-upa s informacijama o projektu, a koji će se distribuirati različitim kanalima – putem konferencija koje posjećuje prijavitelj, prilikom sudjelovanja na otvorenim danima Agronomskog fakulteta, prilikom informiranja medija i slično. Nadalje, projekt će se promovirati putem konferencija i priopćenja za medije (radio, novine, Internet, TV) te putem društvenih mreža.

Neposredni rezultat aktivnosti: 

 • Uspostava web stranice i kontinuirano obnavljanje
Skip to content